از این بخش می توانید با شماره پرونده سازمان سنجش و کد ملی وارد سیستم شوید

از این بخش می توانید با شماره داوطلبی سازمان سنجش و نام پدر وارد سیستم شوید